Disclaimer, Privacy en Auteursrechten

DISCLAIMER

De redactie van Roofmeister.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op de site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site (typ- en drukfouten voorbehouden). Voor zover de webpagina’s links naar andere sites op internet bevatten, verklaart de redactie hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de lay-out of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert de redactie zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina’s. Het design van deze website en de vertoonde advertentiematerialen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Roofmeister.nl.

AUTEURSRECHTEN

Alle publicaties op www.roofmeister.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze publicaties, video’s en of foto’s op enigerlei wijze te gebruiken. Het is tevens verboden om de publicaties via een RSS feed extern in te laden.


PRIVACY STATEMENT

Roofmeister vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Graag informeren wij u via dit Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over gebruikers van onze website/webshop. Door een bezoek te brengen aan en/of, een Membership af te sluiten en/of een aankoop te doen op de website gaat u akkoord met de hierna beschreven wijze waarop wij uw gegevens verwerken.

Over ons privacy beleid

Dit Privacy Statement is van toepassing op elk gebruik van/bezoek aan www.roofmeister.nl (hierna te noemen RM) en elke vorm van correspondentie die met RM wordt gevoerd.

RM geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens alleen met uw toestemming voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RM. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Cookies

RM maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar uw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen.

U kunt kiezen of u wilt dat uw browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. U kunt deze instellingen in het voorkeurenmenu van uw browser aanpassen. Als u alle cookies weigert, kunt u niet volledig gebruik maken van alle producten en diensten die RM biedt.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 

Webhosting

Volt Internet B.V.:
Wij nemen webhosting af van Volt Internet B.V.. Volt Internet B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Volt Internet B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Volt Internet B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Tevens is er een verwerkersovereenkomst met Volt Internet B.V. getekend.

Webdevelopment

Volt Internet B.V.:
Volt internet uit Alkmaar is onze technische partner voor development van het platform, de webshop en de App van RM. Volt Internet B.V. heeft toegang tot jouw persoonsgegevens maar gebruikt deze niet voor eigen gebruik. Volt Internet B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Volt Internet B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp en Sendgrid:
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp en/of Sendgrid. MailChimp en Sendgrid zullen jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp en Sendgrid beveiligd opgeslagen. MailChimp en Sendgrid maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en Sendgrid behouden zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Google Mail:
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google Mail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie en Buckaroo:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie/Buckaroo. Mollie/Buckaroo verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie/Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie/Buckaroo behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s/Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie/Buckaroo bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal en Stripe:
Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe en Paypal, verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe en Paypal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

MyParcel en PostNL:
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Jordi Transport:
Het bedrijf Jordi Transport, gevestigd op de Ambachtsweg 46 in Utrecht is onze logistieke partner met het inpakken en verwerken van de orders. Zij halen de gegevens direct uit een afgeschermde omgeving waar zij niet bij klantgegevens kunnen. Tijdens de orderverwerking printen zij de facturen en pakbonnen. De factuur wordt meegeleverd in het pakketje en de pakbon wordt 1 maand bewaard voor de administratie van Jordi Transport.

Facturatie en boekhouden

Admiprofs:
De boekhouding van RM wordt verzorgd door Admiprofs (http://www.admiprofs.nl/). De belastingaangifte betreffende inkomende en uitgaande facturen wordt door dit kantoor verzorgd. Alleen persoonsgegevens die betrekking hebben op de facturatie worden aan Admiprofs doorgegeven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking:
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet zonder toestemming voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, kan je altijd verzoeken om die manier van communicatie te stoppen in de toekomst.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:
In voorkomende gevallen kan RM op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant  van ons bent en/of je een Membership bij ons hebt gehad. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten:
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking:
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid:
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten:
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van RM. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Roofmeister B.V.
Ambachtsweg 46
3542 DH Utrecht
Nederland

Telefoonnummer: + 31(0)6 – 51 43 29 69 (Elke werkdag bereikbaar van 09:00 t/m 16:00)
E-mailadres: info@roofmeister.nl

Contactpersoon voor privacy zaken: Sjoerd Beljaars  (info@roofmeister.nl)